Регистрация
Информация Публичный договорОплата платежными
картами

Отправка сообщения

(Вы можете отправить вопрос, предложения или замечания по работе сайта,
Вам ответят в ближайшее время )

dogovir

Публічний договір (оферта)

про надання послуг з переказу коштів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС», в якості Учасника Внутрішньодержавної  платіжної системи «ІнтерПейСервіс», надалі іменоване «Виконавець», в особі Голови наглядової ради  Коміссарова Ю.В., який діє на підставі Статуту та ліцензії НБУ № 4 від 25.11.2013, ґрунтуючись на положеннях  ст. 633 Цивільного кодексу України, адресує цю офіційну, безвідзивну публічну оферту будь-якій фізичній особі та/або фізичній особі-підприємцю (далі Платник/Ініціатор) , яка  має намір здійснити переказ коштів за допомогою «Виконавця»:

1. ТЕРМІНИ В ДОГОВОРІ

1.1. У даному договорі використовуються наступні терміни:

1.1.1 Акцепт публічного договору (оферти) – беззастережне прийняття «Замовником» умов публічного договору (оферти). Даний публічний договір вважається акцептованим у випадку ініціювання переказу коштів;

1.1.2. «Виконавець» – Учасник Внутрішньодержавної платіжної системи «ІнтерПейСервіс» ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС»;

1.1.3. «Квитанція» – документ, що видається Платнику/Ініціатору та підтверджує факт ініціювання переказу коштів на адресу «Отримувача»;

1.1.4. «Отримувач» – особа, на рахунок якої зараховується сума переказу або фізична особа, яка отримує суму переказу у готівковій формі;

1.1.5. Публічний договір (оферта) – договір, в якому «Виконавець» взяв на себе зобов’язання щодо надання послуги переказу коштів за допомогою власних та/або залучених платіжних пристроїв  (надалі ПП) та/або автоматизованих робочих місць пунктів надання фінансових послуг (надалі АРМ ПНФП) будь-якій особі, яка ініціює переказ коштів;

 1.1.6. Платник/Ініціатор – особа, з рахунка якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює переказ шляхом подання/формування документа на переказ готівки разом із відповідною сумою коштів та/або використання електронного платіжного засобу;

Всі інші терміни вживаються у значеннях, встановлених законодавством України.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Предметом даної оферти є надання  Платнику/Ініціатору послуг з переказу коштів за допомогою ПП та/або АРМ ПНФП.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Ознайомившись з умовами даного публічного договору Платник/Ініціатор виконує інструкції з використання ПП та/або АРМ ПНФП для ініціювання переказу коштів;

3.2.  Платник/Ініціатор повністю та беззастережно приймає всі умови даного договору шляхом ініціювання переказу коштів;

3.3.  Платник/Ініціатор має право у будь-який час відмовитися від користування послугами «Виконавця» до моменту внесення  коштів до ПП, АРМ ПНФП та/або протягом операційного часу дня в якому було ініційовано переказ коштів, за умови, що кошти, переказані Платником/Ініціатором Отримувачу, не перейшли у власність Отримувача;

3.4. На підтвердження ініціювання переказу коштів Платнику/Ініціатору роздруковується квитанція відповідної форми та фіскальний касовий чек, відповідно до чинного законодавства України;

3.5. Претензії щодо невиконання «Виконавцем» своїх обов’язків, за відсутності квитанції та фіскального касового чеку, не приймаються;

3.6.  Платник/Ініціатор надає згоду на здійснення «Виконавцем» послуги з переказу коштів (за допомогою ПП, АРМ ПНФП «Виконавця») у строк не пізніше третього операційного дня після дати завершення ініціації переказу;

3.7. Комісійна винагорода «Виконавця» за надання передбачених даним Договором послуг міститься на сайті «Виконавця», інформаційних дошках «Виконавця», обладнаних на ПНФП  та/або на екрані монітору ПП.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

4.1.  Платник/Ініціатор зобов’язаний (в разі ініціювання  переказу коштів за допомогою ПП) :

- вводити номер облікового рахунку, інформація за яким є власністю Платника/Ініціатора та іншу інформацію, необхідну для ініціювання переказу коштів;

- ознайомитися з умовами та порядком ініціювання  переказу коштів з використанням ПП;

- використовувати ПП виключно за призначенням;

- користуючись ПП  «Виконавця» не порушувати норм законодавства України та прав третіх осіб;

-  у визначеному «Виконавцем» розмірі сплачувати комісійну винагороду з переказу коштів, якщо вона передбачена.

4.1.2.  Платник/Ініціатор зобов’язаний (в разі ініціювання  переказу коштів за допомогою АРМ ПНФП):

- надати працівнику «Виконавця» інформацію щодо Отримувача, розміру коштів, призначення переказу та інформацію щодо своєї особи, у обсязі визначеному договором на переказ коштів та/або Правилами Внутрішньодержавної  платіжної системи «ІнтерПейСервіс», доведеними «Виконавцем»;

- ознайомитися з умовами та порядком ініціювання грошового переказу за допомогою АРМ ПНФП;

- користуючись послугами «Виконавця» не порушувати норм законодавства України та прав третіх осіб;

- у визначеному «Виконавцем» розмірі сплачувати комісійну винагороду з переказу коштів, якщо вона передбачена.

 

4.2. Платник/Ініціатор має право:

- отримати послугу з переказу коштів за умови виконання всіх необхідних дій;

- отримати квитанцію та фіскальний касовий чек, які підтверджують факт ініціювання переказу коштів;

- користуватися іншими правами, встановленими законодавством України.

4.3. «Виконавець» зобов’язаний:

- надати Платнику/Ініціатору послугу з переказу коштів на адресу «Отримувача»;

- виконувати інші обов’язки, передбачені цим договором та законодавством України, що стосуються надання послуг  переказу коштів.

4.4. «Виконавець» має право:

- відмовити Платнику/Ініціатору в наданні послуги з переказу коштів у випадку технічних проблем з обладнанням або зв’язком, відсутністю можливості роздрукування квитанції та фіскального касового чеку, а також у випадках передбачених чинним законодавством України;

- без попередження Платника/Ініціатора в односторонньому порядку змінювати умови даного договору, у випадку, коли такі зміни не порушують законодавства України;

-  отримувати від Платника/Ініціатора  плату за надання послуг з переказу коштів, та інших послуг;

- зберігати другий екземпляр квитанції, яка підтверджує ініціювання Платником/Ініціатором переказу коштів на адресу «Отримувача» у паперовому та/або електронному вигляді.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Сторони зобов’язуються забезпечувати конфіденційність отриманої інформації;

5.2. Сторони зобов’язуються не порушувати права третіх осіб на конфіденційність інформації під час виконання умов даного договору;

5.3. Платник/Ініціатор надає «Виконавцю» право на розкриття інформації, яка стосується умов цього Договору і надання послуг Платнику/Ініціатору та містить банківську таємницю, Національному банку України, фіскальним та іншим державним органам у разі здійснення перевірки «Виконавця» вказаними органами, а також особам, які залучаються для надання послуг «Виконавцю», що стосуються основної діяльності «Виконавця» (зовнішнім аудиторським компаніям, рейтинговим агенціям тощо), удосконалення або впровадження «Виконавцем» програмного забезпечення та/або технологій, які застосовуються з метою належного виконання цього Договору та надання послуг «Виконавцем».

5.4. Платник/Ініціатор надає «Виконавцю» згоду на оброблення персональних даних з метою отримання фінансових послуг та для здійснення пов’язаних із цим операцій, відповідно до умов Закону України «Про захист персональних даних».

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. «Виконавець» несе відповідальність за надання послуги з переказу коштів на адресу «Отримувача» у порядку, встановленому діючим законодавством України;

6.2. «Виконавець» не несе відповідальності за використання  Платником/Ініціатором обладнання «Виконавця» не за призначенням, або з порушенням;

6.3. У випадках, не передбачених даним договором Сторони керуються діючим законодавством України.

7. ДІЯ ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

7.1. «Виконавець» не несе відповідальності за невиконання, неналежне виконання своїх обов’язків за договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання стало результатом дії обставин непереборної сили;

7.2. Підтвердження дії обставин непереборної сили є висновок (довідка) компетентного органу.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

8.1. Сторони вирішують спори шляхом проведення переговорів. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір може бути переданий до суду (крім третейського).

9. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ (ОФЕРТИ)

9.1. Даний публічний договір набирає сили з моменту ініціювання Платником/Ініціатором переказу коштів та діє до моменту виконання сторонами своїх обов’язків за договором.

9.2. Даний договір може бути розірваний у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Платник/Ініціатор підтверджує своє ознайомлення зі всіма умовами даного договору;

10.2. Цей договір містить усі істотні умови та має відповідну юридичну силу, згідно законодавства України.

 

Назва: Учасник Внутрішньодержавної  платіжної системи «ІнтерПейСервіс» ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС»

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 72А

Телефон (061) 213-88-87, www.zss.zp.ua